WPHC_2018_name.png
English button small.png

17 - 18 Hydref 2019, ICC Casnewydd

Creu 

Cymru Iachach

Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

WPHC_2018.png

Y GYNHADLEDD

Yma yng Nghymru, rydym ar drothwy penderfynu ar orwelion newydd ac rydym wedi pennu gweledigaeth i weithio gyda'n gilydd i drawsnewid ein cenedl.  Derbynnir bellach na ellir gwneud y dasg hon ar ein pen ein hunain – rhaid i bob un ohonom fel actorion yn y system iechyd cyhoeddus ehangach, edrych y tu hwnt i ffiniau ein sefydliadau ein hunain, gan gydweithio i ddylanwadu ar y penderfynyddion ehangach, a gwahodd partneriaid i gyd-gynhyrchu bywydau iachach yma, ac o amgylch y byd.

Ein ffocws nawr yw creu rhai blociau adeiladu diriaethol, atebion ymarferol, seiliedig ar dystiolaeth a fydd, pan fyddant wedi'u gosod gyda'i gilydd, yn trawsnewid ein cenedl i adeiladu Cymru iachach, a chyfrannu at gymuned fyd-eang iachach.

 

Bydd Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019 unwaith eto yn dwyn ynghyd safbwyntiau a lleisiau o bob rhan o iechyd, addysg, tai, technoleg, yr amgylchedd, diwydiant a llywodraeth. 

 

Dros ddeuddydd, byddwn yn arddangos yr ymchwil ddiweddaraf, yn clywed enghreifftiau o'r hyn sy'n gweithio'n dda yma a thramor, ac yn agor trafodaeth heriol, adeiladol ynghylch yr hyn sydd angen digwydd i symud o syniadau i weithredu.

daffodil.png
 
 

SIARADWYR

Tracey
Cooper
  • Grey Twitter Icon

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Speaker_VaughanGething.jpg
Vaughan Gething
  • Grey Twitter Icon

Llywodraeth Cymru

Rachel Royall
  • Grey Twitter Icon

IBM

Laura McAllister
  • Grey Twitter Icon

Prifysgol Caerdydd

Peter Bradley
  • Grey LinkedIn Icon

Public Health England

SESSIYNNAU SBOTOLAU

Mae sesiynau sbotolau yn gyfle i fynd at wraidd pwnc penodol, gan ystyried amrywiaeth o safbwyntiau. Wedi'u cyflwyno mewn amrywiaeth o fformatau, mae sesiynau Sbotolau yn ceisio dangos syniad neu arfer da; symbylu sgwrs heriol; neu greu atebion.

SGYRSIAU SYDYN

Mae'r fformat diddorol ac effeithiol hwn yn cyfuno pŵer sgwrs fer â hwyl disgo tawel.  Cyflwynir un pwnc neu syniad mewn 5 munud gyda 5 sleid, gan fynd â chi yn syth at y pwynt. 

MEDDYLIATHON

Gan ddewis o un o dair her, mewn 3 awr yn unig, byddwch yn gweithio ar atebion, ac yn y pen draw byddwch yn cyflwyno'r atebion yn ôl i banel o feirniaid.  Caiff yr “heriau” eu cyflwyno gan “berchennog her” yn ystod sesiwn lawn y bore a fydd yn gosod y cyd-destun mewn neges fer 2 funud!  

Siarter Partneriaeth Rhyngwladol Iechyd

Bydd y gynhadledd yn gyfle i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ail-ymrwymo i ddyheadau'r Siarter. Bydd y sesiynau sbotolau yn ategu'r seremoni ail-ymrwymo, yn gyntaf, gyda lansiad Pecyn Cymorth Gweithredu'r Siarter a ddatblygwyd ar y cyd gan GIG Cymru.

MEWN PARTERNIAETH GYDA

Life Sciences Hub.jpg

Mae'r Hwb Gwyddorau Bywyd yn anelu i sbarduno newid trawsnewidiol systematig yn y sectorau iechyd a gofal i greu dyfodol gwell i bobl Cymru.

 

Yn dilyn proses gaffael drylwyr sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd, bydd y gynhadledd eleni yn y Ganolfan Gynhadledd Ryngwladol (ICC), Casnewydd.

 

Mae gan yr ICC fannau iach disglair ac amlbwrpas, maent yn hyrwyddwyr cynnyrch bwyd lleol ac mae ganddo fynediad sydd yn hygyrch a chynhwysol i bawb.

LLEOLIAD

 

TEITHIO

Mae'n hawdd cyrraedd yr ICC gyda bws gwennol o orsaf reilffordd Casnewydd i'r safle.

 TREN 

O'r orsaf gallwch gael y bws gwennol i'r ICC.

 

Am amseroedd trenau, gwybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i tfw.gov.wales

train_icon.png

BWS

Mae gan Newport Bus, National Express a Megabus lwybrau sy'n mynd i ganol Casnewydd.

O'r fan honno, gallwch chi gael y bws gwennol i'r ICC.

Pris sengl yng Nghasnewydd yw £1.80 gyda thocyn diwrnod yn £3.70.

Gallwch cael discownt o 10% ac osgoi cario arian parod trwy archebu cerdyn rhyddid. Mae'r cerdyn yn rhad ac am ddim gan bod y taliad £5 yn cael ei lwytho ar y cerdyn.

bus_icon.png

CAR

Os ydych chi'n gyrru, ystyriwch rannu ceir. Gofynnwch i gydweithwyr neu ar y digwyddiad Facebook rannu cyrchfannau.

Codir tâl am parcio ar y safle.

Rydym hefyd yn eich annog i roi rhodd i elusen werdd i cydbwyso'ch allyriadau.

Mae'r ardal barcio yn cynnwys 20 rhesel feiciau gyda mynediad uniongyrchol i'r atriwm.

 

Mae cawodydd ar gael i feicwyr (wedi'u harchebu ymlaen llaw).

 

Mae pedwar llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghasnewydd yn ogystal â llwybr beicio sy'n cysylltu'r ddinas â Chaerdydd.

road_icon.png
 
 

CEFNOGI AC ARDDANGOS

Ymunwch yn y sgwrs ar sut y gallwn adeiladu ar ein cryfderau i creu dyfodol cynaliadwy fel noddwr neu arddangoswr swyddogol yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019 - y cyfle perffaith i leoli eich sefydliad ochr yn ochr â siaradwyr a chydweithwyr deinamig sydd ag ymrwymiad i wella iechyd a dyfodol Cymru.

Os hoffech arddangos neu archwilio cyfleoedd partneriaeth, cysylltwch â Allison Pinney Collis, Rheolwr Cyfathrebu, Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn uniongyrchol ar allison.pinneycollis@wales.nhs.uk

daffodil.png

IHCC

 
ihcc_identity_large.jpg

Mae gan y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) gylch gwaith cenedlaethol i gryfhau llywodraethu a chefnogi sut y mae'r GIG yng Nghymru yn trefnu ei weithgarwch iechyd byd-eang, gan geisio adeiladu Cymru iachach, hapusach a thecach drwy hyrwyddo'r ffordd rydym yn gweithio o fewn ein ffiniau a'r tu hwnt iddynt. Mae'n cysylltu'r holl Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru drwy'r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol.

Mae'r Siarter yn ymrwymiad cenedlaethol unigryw, sy'n cydlynu ein dull o ran gweithgarwch iechyd rhyngwladol, gan gryfhau cydweithio, ymchwil a rhannu polisïau ac arfer yn fyd-eang er mwyn sicrhau mwy o gynaliadwyedd a chydlyniad. Bydd y gynhadledd yn gyfle i'r holl Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd ailymrwymo i ddyheadau'r Siarter ar ôl pum mlynedd cyntaf ei bodolaeth, ac i roi cyfle i ddenu llofnodwyr a rhanddeiliaid newydd. 

 

Bydd y sesiynau sbotolau yn ategu'r seremoni ailymrwymo, yn gyntaf, gyda lansiad Pecyn Cymorth Gweithredu'r Siarter a ddatblygwyd ar y cyd gan GIG Cymru.

 

Mae'r pecyn cymorth yn cynnig safbwynt Cymreig ac arweiniad ar bynciau fel cyrraedd safonau Sefydliad Iechyd y Byd ar Roi Offer Meddygol a rhoi tystiolaeth o'r wybodaeth a'r sgiliau a gafwyd mewn partneriaethau rhyngwladol drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus.

 

Yn ail, bydd y Byrddau a'r Ymddiriedolaethau Iechyd yn amlygu arfer da mewn partneriaethau rhyngwladol, gan ddangos sut y mae'r partneriaethau wedi cynyddu gwybodaeth a sgiliau ac wedi bod o fudd i iechyd poblogaeth Cymru ac i wledydd sy'n bartneriaid.

 

Yn olaf, bydd adnodd dysgu seiliedig ar Gofnod Staff Electronig Cymru gyfan ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang (wedi'i deilwra i'r GIG) yn cael ei drafod af ffurf gweithdy, gan roi cyfle i ddylanwadu ar y broses ddatblygu.