WPHC_2018_name.png
English button small.png

17 - 18 Hydref 2019, ICC Casnewydd

RHAGLEN

Tracey
Cooper
 • Grey Twitter Icon

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Speaker_VaughanGething.jpg
Vaughan Gething
 • Grey Twitter Icon

Llywodraeth Cymru

Rachel Royall
 • Grey Twitter Icon

IBM

Laura McAllister
 • Grey Twitter Icon

Prifysgol Caerdydd

Peter Bradley
 • Grey LinkedIn Icon

Public Health England

Chris Brown

Sefydliad Iechyd y Byd

FA2.jpg
Frank Atherton
 • Grey Twitter Icon

Llywodraeth Cymru

Cari-Anne Quinn
 • Grey Twitter Icon

Hwb Gwyddorau Bywyd

Mark Palmer
 • Grey Twitter Icon

Google Cloud

John Davies

Amazon Web Services

Bethany Rogers

Llysgennad ieuenctid

Derek Walker
 • Grey Twitter Icon

Canolfan Cydweithredol Cymru

Ann Beynon

Hafan Defrdwy

Andrew Goodall
 • Grey Twitter Icon

GIG Cymru

Jan Williams

Iechyd Cyhoeddus Cymru

DIWRNOD 1
Dydd Iau 17 Hydref

Mae'r cofrestru'n agor am 9am gyda'r Cyfeiriad Agoriadol a Chroeso am 10am.

 

Bydd sesiynau'r diwrnod yn cynnwys:

 • Cymru - Cenedl ddylanwadol

 • Ailgyflwyniad GIG Cymru i'r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru

 • Cymryd camau i sicrhau tegwch mewn iechyd i adeiladu Cymru iachach

 • Byw ein huchelgais: bod yn ddewr i adeiladu Cymru iachach

-

Sessiynnau sbotolau y bore

Pecyn Cymorth Gweithredu IHCC

Bydd y sesiwn hon yn lansio'r Pecyn Cymorth Gweithredu Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol, dogfen sy'n cefnogi cyflwyno'r Siarter trwy strwythurau llywodraethu.

 

Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys cynrychiolaeth o 2 Fwrdd Iechyd, yn cyflwyno eu gweithgaredd rhyngwladol, gyda chefnogaeth eu partneriaid rhyngwladol a'u rhanddeiliaid. Bydd y sesiwn hefyd yn tynnu sylw at y wybodaeth i lywio'r dull Cymreig, er mwyn adeiladu Cymru iachach. Bydd yn dangos sut y gellir cymhwyso dysgu arloesol i leoliadau lleol.

Pwysau Iach: Strategaeth Cymru Iach – Dull systemau

Bydd y sesiwn hon yn amlygu canfyddiadau ymchwil o dystiolaeth ryngwladol ynghylch sut y mae dulliau systemau yn gweithio a bydd yn gofyn: Sut y gallwn ddefnyddio dulliau systemau yng Nghymru i annog cydweithio rhwng partneriaid lleol er mwyn cyflawni'r strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach? 

Bywydau Gwaith Iach: cyflogadwyedd a sgiliau ar gyfer Cymru iach

Mae amodau gwaith a chyflogaeth derbyniol yn hanfodol i degwch iechyd. 

Mae'r sesiwn hon yn mynd at wraidd ‘penderfynydd ehangach’ allweddol.

 

Gofod seiliedig ar le

Manylion i'w ddilyn.

 

Cymru ddi-fwg – defnyddio peirianneg wrthdro o ran ein sefyllfa heddiw

Nid eich darlith arferol ar beryglon smygu—mae'r sesiwn hon yn defnyddio dull hollol newydd o ddeall y broblem. 

Tegwch iechyd yn ymarferol: dulliau ar gyfer newid

Gan weithio gyda chydweithwyr rhyngwladol a rhanddeiliaid o Gymru, byddwn yn rhannu ac yn trafod enghreifftiau o arfer da, profiadau, heriau a chyfleoedd ac yn rhoi dulliau ymarferol i'r cynadleddwyr fynd i'r afael â thegwch o ran iechyd.

 

Sut y gall dysgu peiriannau ein rhyddhau ni - enghreifftiau bywyd go iawn gan y GIG yng Nghymru

Mae Deallusrwydd Artiffisial yn cael ei weld fel technoleg drawsnewidiol, a fydd yn newid sut rydyn ni'n byw ein bywydau. Y peth gorau ers bara wedi'i sleisio! Mae'r cymwysiadau'n ymddangos yn ddiderfyn - ond maent yn teimlo ffordd i ffwrdd o wneud gwahaniaeth yn ein gwaith o ddydd i ddydd.

 

Bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at brosiectau cyfredol sy'n defnyddio dysgu peiriannau mewn gofal iechyd yng Nghymru, gan nodi sut mae defnyddio deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio nawr, yn darparu gwell profiadau i gleifion a chreu chost-effeithlonrwydd.

Bydd tri phrosiect yn trafod eu gwaith, sut mae dysgu peiriannau yn cael ei ddefnyddio a'r effaith maen nhw'n ei gweld ar gleifion a'r GIG.

-

Sessiynnau sbotolau y prynhawn

Siarter IHCC - arddangos arfer gorau

 • Gweithredu'r Siarter o fewn Cwm Taf Morgannwg a Phartneriaethau Iechyd Rhyngwladol. Bydd y sesiwn hon yn codi ymwybyddiaeth o weithgaredd CTM, yn agored i rannu adnoddau, syniadau, rhwydweithio, ysgogi trafodaeth ynghylch prosiectau yn y dyfodol, yn enwedig Vanuatu a Nepal.

 • Bod yn Ddinesydd Byd-eang Da yng Nghymru a'r Byd. Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyflwyniad i ddinasyddiaeth fyd-eang a Rhaglen Hyfforddiant E-ddysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang a fydd ar gael yn fuan i gyflogwyr y GIG.

Cymru Egnïol – Partneriaeth Gweithgarwch Corfforol Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru; Chwaraeon Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru)

Er gwaethaf tystiolaeth gymhellol a'n profiad ein hunain o fywyd, mae cyfraddau gweithgarwch corfforol yn parhau'n ystyfnig o ddigyfnewid ym Mhoblogaeth Cymru.  Rydym i gyd yn cydnabod bod sawl rheswm dros hyn gan gynnwys y rhwystrau i fod yn egnïol – fel ein hamgylchedd adeiledig a naturiol.  Fodd bynnag, cymhelliant yw un o'r heriau allweddol o hyd.  Sut rydym yn defnyddio arfer gorau mewn gwyddor ymddygiad i ddeall ysgogwyr anweithgarwch corfforol ac i ysgogi newid?

Adeiladu dealltwriaeth gyffredin o lesiant meddyliol

Mae mwy o bwyslais nag erioed ar ein hiechyd meddyliol ac emosiynol.  Fodd bynnag, mae llawer o'r pwyslais ar broblemau iechyd meddwl a salwch meddwl sy'n rhan o'r stori yn unig. Mae llesiant meddyliol yn hollbwysig hefyd. Gyda phartneriaid, byddwn yn trafod sut y gallwn ddatblygu cyd-ddealltwriaeth ac iaith a rennir i gynyddu'r ddealltwriaeth o bwysigrwydd llesiant meddyliol a sut y gallwn ni fel unigolion a chymdeithas yn gyffredinol fynd ati'n ymwybodol i feithrin a blaenoriaethu llesiant meddyliol.

 

Trafnidiaeth fwy clyfar, gwyrddach, cynaliadwy a fforddiadwy

Manylion i'w ddilyn.

Atal mewn lleoliadau clinigol: fframwaith gweithredu  

Os ydym o ddifrif am symud y ffocws i atal, mae angen dull systemau cyfan arnom o ran gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar atal mewn lleoliadau clinigol. Felly beth ddylem ni fod yn ei wneud a sut rydym yn creu'r amodau i alluogi iddo ddigwydd?

 

Tegwch iechyd: gwrando ar y cyhoedd

Canolbwyntio ar anghydraddoldebau mewn cyfranogiad sgrinio, gan geisio dealltwriaeth well o'r rhwystrau a wynebir gan fenywod iau a dynion hŷn. 

Gweithlu Iechyd Cyhoeddus y Dyfodol

Manylion i'w ddilyn.

-

DIWRNOD 2
Dydd Gwener 18 Hydref

Byddwn yn dechrau eto ar ddiwrnod 2 gyda chofrestriadam 9am a croeso am 10am a bydd ein pynciau ar gyfer y diwrnod yn cynnwys:

 • Y genhedlaeth nesaf o ddata: Defnyddio data mawr a thechnoleg newydd i yrru gwelliannau iechyd cyhoeddus

 • Meddyliwch-A-Thon: Cyflymu ein trawsnewidiad

Meddyliathon

Eleni rydym yn cyflwyno ein cyfres o heriau Meddyliathon - cyfle i ddod â syniadau gwreiddiol ac ystyrlon i'w datblygu sy'n canolbwyntio'n benodol ar greu Cymru iachach.  

 

Rydym am gasglu amrywiaeth profiadau ac angerdd traws-ddisgyblaethol ein cynadleddwyr, gan ddefnyddio eich dealltwriaeth, gwybodaeth ac arbenigedd i gydweithio er mwyn mynd i'r afael â heriau gwirioneddol.  

 

Rydym wedi dewis tair her y credwn y gall pob un ohonom gyfrannu atynt: 

·         Tai

·         Anghydraddoldeb

·         Nid oes planed B.

 

Gan ddewis o un o dair her, mewn 3 awr yn unig, byddwch yn gweithio ar atebion, ac yn y pen draw byddwch yn cyflwyno'r atebion yn ôl i banel o feirniaid.  Caiff yr “heriau” eu cyflwyno gan “berchennog her” yn ystod sesiwn lawn y bore a fydd yn gosod y cyd-destun mewn neges fer 2 funud!  

 

Fe'ch anogwn i gofrestru ar gyfer her ymlaen llaw. Ar y diwrnod, byddwch yn gweithio mewn grwpiau i ddatblygu eich syniadau, profi eich rhagdybiaethau a datblygu prototeipio cyflym a chyflwyno negeseuon i banel o arbenigwyr.  Bydd y sesiynau hyn yn fwy na'r ‘grwpiau ffocws gweithdy’ arferol. Byddwn yn cynnwys elfennau newydd yn y fformat gan gynnwys ‘cydsynio gwrthdro’, rhestr jargon, peirianneg wrthdro ac ati.

 

Drwy ymuno â her gallwn ddatblygu syniadau a chysyniadau gwirioneddol y gellir eu gweithredu gan adeiladu strategaeth iechyd a llesiant iachach a chynaliadwy i Gymru.

Cefnogir yr heriau gan Simply Do Ideas

Mae Simply Do Ideas yn grymuso sefydliadau i gyflawni gwelliant busnes trwy arloesi dan arweiniad. Mae'r cwmni wedi gweithio gyda sefydliadau ledled y byd o'r byd academaidd, peirianneg, gofal iechyd, gwasanaethau ariannol a'r llywodraeth.

Simply Do.png
Sesiynnau sbotolau

Gallwch ddewis her NEU sessiwn sbotolau yn y bore a'r prynhawn. Esbonnir yr heriau ar yn Hafan.

Bore

Pob system yn barod - gwyddor gwella ar gyfer canlyniadau gwell 

Manylion i'w ddilyn.

 

Offerynnau pŵer ar gyfer iechyd - rhyddhau potensial data

Mae'r sesiwn hon yn edrych ar ddata fel offeryn pŵer ar gyfer adeiladu Cymru iachach, ac yn ystyried yr hyn sydd ei angen i wneud y mwyaf o botensial data o systemau arferol hyd at gyfryngau cymdeithasol, gan ddysgu o enghreifftiau go iawn yng Nghymru a thu hwnt.

 

Plismona mewn partneriaeth: Cydweithio tuag at gymunedau hapusach, iachach

Mae'r sesiwn hon yn trafod sut y mae pobl yn cael eu cefnogi tuag at fywydau iachach, mwy cadarnhaol drwy bartneriaeth amlasiantaeth. I wneud hyn, byddwn yn edrych ar ddeall y rhai sydd mewn perygl o gamfanteisio troseddol, yn enwedig menywod a phobl ifanc ag anghenion cymhleth ac ymateb i hyn.

Prynhawn

Meddwl am feddwl - dull systemau o ran data

Manylion i'w ddilyn.

Gwyddor Geneteg: Genomeg Pathogen a gwyliadwriaeth Diogelu Iechyd

Mae defnyddio technoleg newydd sy'n darparu dilyniannu genomau cyfan o bathogenau yn creu cyfleoedd gwyliadwriaeth ar gyfer cysylltu achosion a helpu i atal neu leihau eu lledaeniad dilynol.

Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, arfer wedi'i lywio gan drawma a chydnerthedd
Manylion i'w ddilyn.

Sgyrsiau Sydyn

Diwrnod 1

Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Dull Asesu'r Effaith ar Iechyd  
Liz Green

Digartrefedd ac anghenion iechyd yng Nghymru
Jiao Song

Sut y gall plant sy'n wynebu trallod gael eu hamddiffyn rhag risg o ddigartrefedd yn y dyfodol?
Charlotte Grey

Fy Nghenhedlaeth: Teimlo'n well gyda'n gilydd
Natalie Poole

Astudiaethau aml-ddull i iechyd a llesiant mewn dau heddlu yng Nghymru
Helen Oliver

Datblygu cydnerthedd ymhlith nyrsys: Pa ffactorau y mae angen mynd i'r afael â hwy?
Yasaswi Walpit

Risg a ffactorau amddiffynnol ar gyfer mewnoli symptomau ymhlith plant a'r glasoed ar ôl dod i gysylltiad â thrais domestig: Adolygiad systematig
Bethan Carter

Achub ein Sesh: Ymgysylltu â'r cyhoedd i wella lleihau niwed yng Nghymru
Michael Pascoe

"Ar eich Beic!" - defnyddio beiciau sefydlog sy'n gwefru dyfeisiau symudol fel modd o annog gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored ymhlith pobl ifanc
Anna Prytherch

Gweithredu Bach ac Iach yn lleoliadau cyn-ysgol Powys
Sarah Power

Beth yw effeithiau Iechyd Cyhoeddus y 44 Corff Cyhoeddus yng Nghymru sy'n ailganolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff
Rachel Andrew

1000 Diwrnod Cyntaf Bywyd: System gymhleth o ffactorau rhyngberthynol
Amrita Jesurasa

Diogelu cenedlaethau'r dyfodol rhag effeithiau niweidiol plwm: gwerthuso ‘Strategaeth Cysylltiad â Phlwm i Gymru’ Iechyd Cyhoeddus Cymru
Anna Schwappach

Beth sy'n gwneud partneriaeth dda rhwng tai, iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?
Catherine May

Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol a'r daith tuag at strategaeth iechyd a gofal ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru
Lee Elwell

Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Heddlu sy'n ymwybodol o ACE
Annemarie Newbury

Cylchedd a'r Sector Cyhoeddus yng Nghymru
Sally Attwood

Rheoli ceiswyr lloches â haint twbercwlosis cudd yng Nghaerdydd - a yw symud o amgylch Cymru a Lloegr yn effeithio ar y driniaeth a gwblheir?
Anna Schwappach

Diwrnod 2

A all Peiriannu Gwerthu fod yn Iach ac yn Gost Effeithiol?
Melda Lois Griffiths

Cymhwyso egwyddorion Gofal Iechyd Gwell Gwerth i ganfod y risg o ddiabetes math 2 a'i atal
Rachel Andrew

Diogelu amser chwarae mewn ysgolion i annog llesiant, datblygiad a chydnerthedd
Marianne Mannello

Newid y berthynas rhwng Gweithgarwch Corfforol a Menywod Ifanc Dan Anfantais yng Nghymru
Ellyse Hopkins

Deall magu pwysau mewn gwasanaeth seiciatrig diogel i gleifion mewnol 
Joseph Davies

Trafod disgyblion ysgolion cynradd yng Nghymru sy'n dod i gysylltiad â smygu a fepio
Jordan Godwin

Cymryd Gofal - Cynnal Gweithdai Meddyginiaeth i feithrin hunanofal yn y gweithle
Michelle Anderson

Mynd i'r afael ag Anweithgarwch yn yr Arddegau: Prosiect ACTIVE
Michaela James

Llwyddiant ar draws byrddau iechyd o ran Cyflawni'r Nod Gwella Rhagnodi ar gyfer Rhagnodi Gwrthficrobaidd mewn Gofal Sylfaenol yng Nghymru
Michelle Cronin

Llesiant yng Nghanolbarth Cymru gwledig: adolygiad o'r Cynlluniau Llesiant sy'n cwmpasu Ceredigion, Gwynedd a Phowys
Angharad Jones

Dull arloesol o wella llesiant meddyliol a chydnerthedd gyda ‘Llesiant sy'n Gweithio’, rhaglen gyda natur, hyfforddi ac ymwybyddiaeth ofalgar
Rose Carter

Sgrinio am alcohol yn Adran Achosion Brys Ysbyty Athrofaol Cymru i nodi a chynorthwyo cleifion i leihau lefelau yfed niweidiol a pheryglus

Lauren Idowu

Iechyd a llesiant myfyrwyr mewn ysgolion uwchradd: rôl staff cymorth ysgol ochr yn ochr â staff addysgu
Hannah Littlecott

Sut mae rhaglen gweithgareddau coetiroedd yn effeithio ar lesiant personol?
Heli Gittins

Defnydd pobl ifanc o e-sigaréts cyn ac ar ôl rheoliadau TPD
Nicholas Page

Helpa Fi i Stopio mewn Gofal Sylfaenol
Fatima Sayed

Recriwtio smygwyr hŷn o gefndir difreintiedig ar gyfer arolwg poblogaeth trawsdoriadol o ffactorau sy'n dylanwadu ar y cymhelliant i roi'r gorau iddi
Pamela Smith

Rhoi'r Gorau i Smygu drwy Glinigau Dermatoleg: Adeg y Gellir ei Haddysgu
Livia Francine Soriano

Cynnal iechyd meddwl da: Effaith gadarnhaol ymyriad therapi galwedigaethol, i gleifion â phroblemau iechyd meddwl, pan fo swyddi wedi'u lleoli mewn gofal sylfaenol
Mark Sha-Hall

Posteri

Addasu Dulliau MECC – ar gyfer addysg nyrsio cyn cofrestru
Michelle Anderson

Hunanatgyfeirio i Raglen Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru
Geri Arthur

Datblygu Cymhwyster Cynaliadwy, gyda Sicrwydd Ansawdd, Achrededig ar gyfer Sgrinwyr Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru 
Philipa Bassett

Newid ymddygiad a chanlyniadau o ran pwysau mewn cleifion ar draws gwahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol a atgyfeiriwyd i raglen rheoli pwysau cymunedol yng Nghymru
Sarah Bennett

Pwysau Iach: Cymru Iach? Mapio Lefel 2 a 3 llwybr Gordewdra Cymru Gyfan 
Sophia Bird

Ymgorffori Llesiant a Chydnerthedd Meddyliol yn ein Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cyhoeddus a Phoblogaeth yn y Dyfodol

Louise Cleobury 

Glanhau Data System Iechyd Plant
Joanne Foley

Archwiliad o arfer clinigol yn erbyn canllawiau Sgrinio Cyn Geni Cymru ar gyfer diagnosis a rheoli hepatitis B mewn menywod beichiog yng Nghymru.
Sophie Jones

Dull Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth ar gyfer Osteoarthritis Pen-glin
Chris Lambert

Gofal iechyd cynaliadwy: llawdriniaeth canser y croen 

Hakam F. Mahmood

Gwerthuso cynllun peilot Blynyddoedd Cynnar Gofal Sylfaenol yng Nghlwstwr Penderi
Gemma Northey

Mapiau tystiolaeth rhyngweithiol i helpu i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth
Anamica Patel

Datblygu dull amlddisgyblaethol i nodi unigolion a allai gael budd o ailymgysulltu â gwasanaethau Hepatitis C: ymarfer cenedlaethol
Amy Plimmer

Cywirdeb diagnostig o ddyfais ddi-griw ar gyfer sgrinio manteisgar ar gyfer ffibriliad atrïaidd mewn lleoliad cymunedol
Emma Rees

Glasbrint ar gyfer y dyfodol? Cymhwyso model cwrs bywyd 5 cam i'r Asesiad o'r Effaith ar Iechyd ar gyfer Pentref Llesiant Llanelli
Richard Reynolds

Effeithiau Cyfuno Gweithgarwch Corfforol â Seicotherapi ar Iechyd a Llesiant Poblogaethau Amrywiol: Adolygiad Systematig
Jennifer Thomas

Cynyddu gweithgarwch corfforol yng Ngogledd Cymru drwy arweinyddiaeth systemau

Anna Varela-Raynes

Gwneud Gwahaniaeth: Tac ac Iechyd - Achos dros Fuddsoddi
Louise Woodfine

Cynyddu eich gweithgarwch corfforol drwy wirfoddoli yn y gymuned: sut mae hyn yn eich helpu chi ac eraill?
Debbie Clayton